За проекта

Гражданомер – за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения в България

Гражданомер е интерактивна интернет страница, свързана с основните граждански и политически права, гарантирани от българското законодателство. Под формата на поредица от тестове, всеки може да провери наясно ли е как функционират институциите у нас, знае ли какви са правомощията на президента, министър-председателя и народните представители, познава ли механизмите на съдебната власт, формите на гражданско участие в изработването на публични политики, правата и задълженията си  като избирател… Попълнилите тестовете ще виждат както собствените си резултати, така и верните отговори на въпросите, които са сбъркали.


Целта на проекта е да измери равнището на знанията на всеки от нас за гражданските ни права и да засили желанието ни за активно участие в  процеса на вземане на решения.Силната демокрация е основана на активното участие на гражданите в обществените процеси. А това зависи от нашите знания за правата и задълженията ни, от институционалното устройство на страната ни, от силната местна власт и защита на правата ни.

Проектът е насочен към всички българи, които с активното си участие в обществения живот искат да променят страната си към по- добро. Той се осъществява от Българското училище за политика „Димитър Паница” с финансовата подкрепа на Съвета на Европа.

 

Българското училище за политика „Димитър Паница“ е неправителствена организация, която от 2001г. обучава политическите и гражданските лидери на България. Съучредител е на Мрежата от училища по политически науки под егидата на Съвета на Европа, в която членуват 21 училища от различни региони на света- Централна и Източна Европа, Кавказ, Северна Африка.


Мисията на БУП е да подпомога създаването на общност от граждански и политически лидери с активна позиция в националния, европейския и световен политически процес, водени от съвременни демократични ценности като плурализъм, толерантност и информиран дебат.

 

Съветът на Европа е най-голямата европейска организация за защита на човешките права, обединяваща 47 страни- членки, 28 от които са членове на Европейския съюз. Всички те са подписали Европейската конвенция за Правата на Човека, документ, защитаващ правата, демокрацията и върховенството на закона.
Съветът на Европа защитава свободата на словото, свободата на сдружаването, равенството и защитата на малцинствата. СЕ подпомага държавите в борбата с корупцията и тероризма като предприема необходимите законодателни реформи.Неговите конституционни експерти, известни като Веницианската комисия, предлагат юридическа помощ на страни от целия свят.

 

горе